Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť W.E.G.A., spol. s r.o., so sídlom Železničiarov 2300/54, 02601 Dolný Kubín, týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

II. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

1. W.E.G.A., spol. s r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim – výrobné chyby  (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. Predávajúci nezodpovedá za vady:

  1. spôsobené mechanickým poškodením (o. i. aj poškriabanie, zlomenie alebo zdeformovanie šperkov, či poškodenie kameňov a ostatných súčastí šperku)
  2. ak je tovar poškodený bežným nosením 
  3. ak je tovar znehodnotený pri nedodržaní uvedených pokynov pre riadnu starostlivosť, ktoré boli zákazníkovi doručené spolu s objednávkou, respektíve zverejnené na stránke produktu v obchode

Takéto poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.

III. Miesto uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim odôvodnene zamietnutá. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu osobne v prevádzke Predávajúceho alebo zaslaním tovaru na adresu prevádzky predávajúceho: KAMIMA DESIGN JEWELLERY, Mýtna 48, 81107, Bratislava, Slovenská republika, t.č. 0907 376 038. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: reklamacie@kamimadesign.com.

IV. Všeobecné podmienky reklamácie

Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe u predávajúceho, v opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár a svojím podpisom potvrdiť odovzdanie reklamovaného tovaru. Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe, ktorý slúži ako záručný list alebo jeho kópiu. V opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaslať aj faktúru, ktorá slúži ako záručný list a ktorú obdržal s objednaným tovarom. V opačnom prípade nie je možné odstúpenie od zmluvy, ani prijatie tovaru na reklamáciu.

3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (podľa § 2 písm. m zákona o ochrane spotrebiteľa) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania podľa čl. V. 12. Reklamačného poriadku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie (§2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa.

4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

5. Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

6. V prípade oprávnenej výmeny môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

8. Ak ide v prípade oprávnenej reklamácie o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).

9. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadné vrátenie peňazí za reklamovaný tovar formou prevodu na účet.  

Vrátanie, alebo výmena tovaru

Po uplynutí 14 dní od doručenia tovaru spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (jedná sa o šperky zakúpené u prevádzkovateľa online obchodu kamimadesign.com), a to už z vyššie uvedených dôvodov, ktoré nie je možné akýmikoľvek spôsobmi bezpečne určiť na oboch dotknutých stranách bez toho, aby vznikla škoda predávajúcemu, ktorá je nárokovateľná podľa Štvrtého oddielu Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy), Akosť a množstvo, § 617.