Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť W.E.G.A., spol. s r.o., IČO 31613837, so sídlom Železničiarov 2300/54, 02601 Dolný Kubín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 2154/L, ako predávajúci (ďalej len "predávajúci" alebo "kamimadesign.com") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.kamimadesign.sk.

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných partnerov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Zálohovú faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, dostane kupujúci elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu. Po úhrade tejto faktúry mu bude na rovnakú adresu doručený daňový doklad v elektronickej podobe podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, s čím Kupujúci súhlasí. Daňový doklad v tlačenej podobe bude Kupujúcemu doručený spolu s certifikátom k zakúpeným šperkom z drahých kovov a kameňov s tovarom v zásielke, s čím Kupujúci súhlasí.


II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

  1. požaduje úhradu kúpnej ceny pred odoslaním plnenia Kupujúcim a to bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od doručenia potvrdenia objednávky Kupujúcemu zo strany Predávajúceho;
  1. ceny tovarov a služieb sú na webe uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom;
  1. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní na e-mailovú adresu obchod@kamimadesign.com, alebo  oznámiť osobne v predajni predávajúceho;
  1. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;
  1. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť na reklamácie@kamimadesign.com, príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

III. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

K vytvoreniu objednávky dištančným spôsobom dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku. Do času, kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť ako požadované plnenie v košíku.

Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany predávajúceho, pričom za prípadné chyby prenosu dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Uzavretie zmluvy predávajúci potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email do troch pracovných dní od odoslania objednávky. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.


2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odošle tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci Kupujúcemu doručí tovar na adresu v rámci Slovenskej republiky kuriérskou službou zadarmo spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zákonom.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí a spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar na prepravu. Darčekové balenie poskytne Predávajúci Kupujúcemu zdarma.


3. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal na kamimadesign.com.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prešiel riadnou kontrolou na Puncovom úrade SR, je riadne označený ako tovar z drahých kovov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.


IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú zverejnené podmienky ochrany osobných údajov.


V. Ceny

V on-line obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby informačného systému predávajúceho, či pochybeniu personálu kamimadesign.com.

V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho informuje.


VI. Objednávanie

Objednávať je možné výhradne prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „obchod“).

Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach predávajúceho a jeho dopravcov, o čom bude predávajúci Kupujúceho informovať.


VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom

Pri odstúpení tovar v originálnom balení so všetkými súčasťami a v nepoškodenom stave zasielajte na adresu:

KAMIMA DESIGN JEWELLERY, 0907 376 038, Mýtna 48, 811 07, Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak má predávajúci nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty.


2. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1000 EUR vrátane DPH, nie je takéto odstúpenie od zmluvy vôbec možné.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi.


3. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a predávajúcim tak, že predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku a na uvedený e-mail ho informuje, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.


VIII. Platobné podmienky

Kupujúci môže vystavenú faktúru Predávajúcemu uhradiť prevodom alebo vkladom na účet uvedený na faktúre. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.

Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku následne najneskôr do 96 hodín.


IX. Dodacie podmienky

Spôsob dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu na reklamacie@kamimadesign.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


XI. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Prípadné spory medzi predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je info@kamimadesign.com. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 01. 12. 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.